Skip to content

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky

Predávajúci:

EDURES, n.o.

Velušovce 250, 955 01 Velušovce

IČO: 45742162

DIČ:2024042647

IČ DPH: SK2024042647

zapísaná v Živnostenskom registri na Okresnom úrade Topoľčany. Číslo živnostenského registra: 470-17736

Kontakt:

e-mail: info@edures.sk

tel. č.: +421 383 816 521

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je súčasťou webu www.elitecleaner.sk.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je 1) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

 

2.Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

3. Storno objednávky

Objednávku možno stornovať e-mailom na adrese info@edures.sk alebo telefonicky na číslach +421 383 816 521 do 12 hodín od objednania bez udania dôvodu.

 

4. Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

 

5. Veľkoobchod

Veľkoobchodné podmienky sú k dispozícii na vyžiadanie na info@edures.sk alebo na telefónnych číslach +421 383 816 521

 

6. Platba

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

1. platba dobierkou

2. platba v hotovosti

3. platba prevodom

4. platba cez platobnú bránu

Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

 

7. Dodanie tovaru

1. Vami objednaný tovar bude expedovaný vždy v čo najkratšom možnom čase.

Znamená to, že:

– tovar, ktorý máme na sklade, a má byť zaplatený dobierkou, bude expedovaný bez zbytočného odkladu od objednania a v závislosti od vzdialenosti a zvoleného druhu prepravy Vám bude tovar doručený bez zbytočného odkladu po objednaní,

– tovar, ktorý máme na sklade, amá byť zaplatený vhotovosti bude kupujúcemu

odovzdaný bezodkladne po zaplatení,

– tovar, ktorý máme na sklade, a má byť zaplatený prevodom alebo platbou cez

platobnú bránu, bude expedovaný bez zbytočného odkladu po pripísaní celej ceny za tovar na náš účet.

 Tovar, ktorý skladom nie je, bude expedovaný okamžite po dodaní na sklad.

2. Tovar bude expedovaný prostredníctvom vami zvolenej formy prepravy. V prípade, že tovar nie je vyexpedovaný do 30 dní odo dňa objednania tovaru zmluva sa ruší, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

3. V prípade nevyzdvihnutia/neprevzatia tovaru objednávateľom, je objednávateľ povinný uhradiť odosielateľovi čiastku za prepravu.

 

8. Reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

2. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

3. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

4. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

5. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

6. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla (EDURES, n. o., Velušovce 250, 955 01 Velušovce). Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

8. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

9. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

10. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

11. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je

reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

12. Ak bude reklamácia uznaná a predávajúci rozhodne o vrátení peňazí, bude možné vrátiť finančné prostriedky presne tak, ako pri nákupe.

 

 9. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci ma právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok užívania alebo opotrebovania v pôvodnom obale poslať späť v uvedenom termíne. Po prevzatí vráteného tovaru alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, predávajúci vráti zákazníkovi peňažnú čiastku rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri jeho platbe alebo na číslo účtu, ktoré zákazník uviedol vo formulári na odstúpenie od zmluvy (podľa jeho voľby) v priebehu 14 dní. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze

3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad balenie čističa, ktoré kupujúci narušil alebo otvoril).

 

10. Záver

Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Obchodné podmienky sú platné od 1.5.2021.

Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na vašu objednávku.

 

Košík
  • Žiadny produkt v košíku.